SCREENTIME

In september 2019 begonnen we met een klas Smart Mobile Studenten aan een nieuwe studentenopdracht die twee van mijn passies combineert: smartphonegebruik en studeren. De opdracht staat wat verder op de pagina, de voortgang meteen hieronder:

VOORTGANG (1) -> A RUNNER FORMERLY KNOWN AS BILL

Een groep studenten van de opleiding Smart Mobile van de Fontys Hogeschool ICT is bezig met een app die screentime, GPS-locatie en rooster met elkaar combineert. De app, die alleen gebruikt wordt door studenten die dat willen, checkt of een student op school is, op school had moeten zijn en of de student aandacht heeft op school voor zijn studie-activiteiten of zijn telefoon. Deze informatie wordt gecombineerd in een Avatar van een hardloper.

Komt de student vaak naar school? Gebruikt hij zijn telefoon relatief weinig? Dan raakt Bill in vorm. Gebeurt het tegenovergestelde, dan wordt de hardloper juist dikker en trager, Het prototype van deze app wordt gepresenteerd op 7 februari tijdens het evenement: in bots we trust!

Video

VOORTGANG (2) -> CHAD BOT!

Een aantal studenten van de opleiding digital media design zijn druk bezig met ontwerpen van conversational agents, die in gesprek gaan met de student over zijn studiemotivatie. De rol van de telefoon daarin, staat nog ter discussie.

OPDRACHT -> QUANTIFIED – STUDENT – SCREENTIME – STUDY APP

English below

Tijdens South by South West, het grootste technologiefestival in de wereld was verslaving aan je smartphone / apps een hot topic. Sommige sprekers beweerden zelfs dat er digitale cocaïne over onze smartphones was gestrooid en je ziet steeds meer een beweging die streeft naar technologie die ontworpen is met menselijke waarden centraal. Maar in de tussentijd neemt het gebruik van smartphones nog steeds toe en is er steeds meer technologie die vecht om onze aandacht. En dan moeten we ook nog studeren.

Een aantal voorvechters van humanere technologie, zoals Tristan Harris en Jaron Lanier, zijn een beweging gestart met de naam Time Well Spent. Het gaat niet om de tijd die je doorbrengt met je apps, het gaat om de kwaliteit van de tijd die je doorbrengt. Eén van de resultaten die ze bereikt hebben, is dat iOs en Android tegenwoordig de schermtijd en wat je doet op je smartphone rapporteren.

Deze opdracht borduurt voort op bovenstaande denkwijze en de eerste bereikte resultaten.

De centrale vraag is: Maak een prototype van een app maken die gegevens over je screentime én wat je doet op je telefoon combineert met je (geplande) studie – activiteiten én deze resultaten omzet in een dashboard dat je coacht!

Denk hierbij ter inspiratie, maar niet uitsluitend, aan vragen en opmerkingen als:

 • Kun je uitzoeken hoeveel uur iemand op school was / zou moeten zijn (bruto tijd) én dat vertalen in tijd dat hij/zij écht aandacht had voor de studie (netto tijd);
 • Kun je ervoor zorgen dat de data gevalideerd zijn, zodat niet gesproken wordt over de data, maar over de resultaten;
 • Hoe zet je data om in actie (nudging, beïnvloeding, nadenken);
 • Hoe zorg je dat de data lokaal blijft ?
 • Hoe vertaal je inzicht in wat je doet op je telefoon?
 • Zijn er andere manieren om te kijken naar studie – activiteiten, etc
 • Kun je dingen bedenken als productiviteitsverliesmeters / aandachtsverliesmeters / etc

Het centrale idee is natuurlijk: hoeveel zin heeft het om naar school te komen / naar de les te gaan, als je op school alleen maar op Insta zit, en hoe kun je dat (positief) beïnvloeden met informatie.

Verder is het van belang, dat bij een succesvol prototype er:

 • De mogelijkheid wordt onderzocht om de functionaliteit onderdeel te maken van de Fontys studenten app (voor 45.000 studenten). Immers, daar komt de student toch al, dus daar kan het best gecoacht worden. Daarom zal zo nu en dan Stucomm, de bouwer van de App betrokken worden;
 • Een succesvol prototype gepresenteerd zal worden op de Educause – bijeenkomst in oktober in Chicago en op de Onderwijsdagen in November bij Surf.

English:

During South by South West, the largest technology festival in the world, addiction to your smartphone / apps was a hot topic. Some speakers even claimed that digital cocaine had been scattered over our smartphones and increasingly there is a movement that strives for technology designed with human values at core. But in the meantime, the use of smartphones is still increasing and there is more and more technology fighting for our attention. And then we also have to study.

A number of advocates of more human technology, such as Tristan Harris and Jaron Lanier, have started a movement called Time Well Spent. It’s not about the time you spend with your apps, it’s about the quality of the time you spend. One of the results they have achieved is that iOs and Android now report the screen time and what you do on your smartphone. This assignment builds on the above thinking and the first results achieved.

The central question is: Make a prototype of an app that combines data about your screen time and what you do on your phone with your (planned) study activities and converts these results into a dashboard that you coach!

Consider, but not exclusively, inspiration and questions such as:

 • Can you figure out how many hours someone was / should be at school (gross time) and translate that into time that he / she really paid attention to the study (net time);
 • Can you ensure that the data is validated, so that the data is not discussed, but the results;
 • How do you convert data into action (nudging, influencing, thinking);
 • How do you ensure that the data stays local?
 • How do you translate insight into what you do on your phone?
 • Are there other ways to look at study activities, etc …
 • Can you think of things like productivity loss meters / attention loss meters / etc …

 

The central idea is of course: how much sense does it make to go to school / go to class, if you are only at Insta at school, and how can you (positively) influence that with information.

Furthermore, it is important that with a successful prototype:

 • The possibility is being investigated to include the functionality in the Fontys student app (for 45,000 students). After all, that is where the student comes already, so it is best to coach there. That is why every now and then Stucomm, the builder of the App, will be involved;
 • A successful prototype will be presented at the Educause meeting in Chicago in October and at the Education Days in November at Surf.